Polityka prywatności Sklepu Yellow House Education

Polityka prywatności Sklepu Yellow House Education
§ 1 Definicje

 

Ilekroć w niniejszej Polityce użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 2. Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa nadają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym;
 3. Konto - spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na Sklepu Internetowego – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to może korzystać z usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności składać zamówienia na Produkty oferowane na Sklepu Internetowego.
 4. Koszyk - funkcjonalność Sklepu Internetowego wspomagająca składanie zamówień, poprzez prezentowanie Klientowi Produktów przez niego wybranych, jak również umożliwiająca zmianę danych zamówienia takich jak w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
 5. Polityka – niniejsza Polityka prywatności określająca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i/lub Klientów oraz zasady stosowania plików „Cookies”;
 6. Produkty- towary i usługi oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym ;
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 8. Sklep Internetowy– prowadzony przez Spółkę sklep internetowy Yellow House English działający pod adresem http://sklep.yellowhouseenglish.com/, sprzedający Produkty za pośrednictwem Internetu;
 9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 10. Użytkownik– każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

 §2 Postanowienia wstępne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest YELLOW HOUSE EDUCATION S.A. z siedzibą przy Podole 60, 30-394 w Krakowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 376918, nr NIP 894-301-55-45, E-mail: contact@yellowhouseenglish.com
 2. Polityka określa szczegółowe zakres, zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Administratora podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu Internetowego, realizacji zamówień Produktów tam oferowanych, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz ewentualnie poprawy jakości świadczonych usług i oferowanych Produktów.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail marcin@yellowhouseenglish.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane Użytkowników i/lub Klientów zbierane przez Administratora będą wyłącznie przez czas niezbędnym dla świadczenia usług i/lub realizacji Umów Sprzedaży z uwzględnieniem ewentualnych reklamacji oraz obowiązków przechowywania danych Klientów dla celów podatkowych.
 5. Użytkownik, który umieszcza w Sklepie Internetowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób np. celem złożenia zamówienia w imieniu i na adres osoby trzeciej (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

 §3 Zakres cel i podstawy prawne zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów oraz Użytkowników Sklepu Internetowego (w tym także adres IP oraz dane zbierane za pośrednictwem plików cookies) przetwarzane są przez Administratora w celach:
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Skelpie Internetowym–podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 
 • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 
 • marketingowych Administratora w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. W przypadku Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Produkt wypełniając formularz zamówienia, ich dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji złożonego zamówienia oraz w przyszłości ewentualnych reklamacji– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu zamówienia (imię, nazwisko, adres dostawy, telefon, e-mail) jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. W zakresie danych podanych fakultatywnie (nie stanowiących warunku realizacji zamówienia) podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

 1. Dodatkowo w przypadku Klientów, którzy decydują się na założenie Konta ich dane osobowe podane przy zakładaniu Konta będą przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta w Sklepie Internetowym (w tym rozpatrywanie ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich podanie oznacza zgodę na ich przetwarzanie, która może zostać w każdej chwili cofnięta a dane usunięte. W przypadku danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

 1. W przypadku zapisania się przez Użytkownika do Newslettera poprzez podanie adresu e-mail, Klient wyraża zgodę na przetwarzane jego danych osobowych przez Administratora w celu realizacji usługi Newsletter tzn. m.in. informowania Użytkownika o nowych Produktach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Klient wyraża tym samym również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością komercyjną, przeznaczonych  bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Sprzedawcy – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

 §4 Informacje techniczne (pliki cookies)

 1. W ramach Sklepu Internetowego wykorzystywane są pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, które zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej. W trakcie korzystania przez Użytkownika z Sklepu Internetowego Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:
 • sesyjne pliki cookies na czas trwania danej sesji Użytkownika, które są niezbędne dla prawidłowego działania Sklepu Internetowego, w  tym logowania, czy dokonywania bezpiecznych zakupów;
 • trwałe pliki cookies służące do przechowywania informacji o danym Użytkowniku (jego preferencjach, loginie i haśle, dokonanych zakupach) w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji Sklepu Internetowego i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika. 
 1. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików na urządzeniu, musi odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Można również za każdym razem po wizycie na Sklepu Internetowego usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Sklepu Internetowego.

 

 §5 Uprawnienia Użytkownika/Klienta

 1. Każdemu Użytkownikowi Sklepu Internetowego przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 2. W zakresie w jakim dane Użytkownika są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody, ma on także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres marcin@yellowhouseenglish.com

W przypadku Użytkowników, którzy mają Konto w Sklepie Internetowym, istnieje możliwość żądania usunięcia tego Konta. Modyfikacja i usunięcie danych osobowych możliwe jest poprzez dokonanie odpowiednich zmian po zarejestrowaniu się w zakładce „Moje konto”. Aby usunąć konto Klienta, należy skontaktować się w tym celu ze Sklepem Internetowym drogą mailową na adres: shop@yellowhouseenglish.com.

 

 1. W zakresie jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celach marketingowych w związku z uzasadnionym interesem Administratora, lub w innych przypadkach gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, a związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – ma on prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do
 2. założenia Konta skutkuje brakiem możliwości założenia tego konta;
 3. zamówienia usługi Newsletter skutkuje brakiem możliwości realizacji tej usługi;
 4. zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 §6 Postanowienia końcowe

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. W związku z realizacją usług dane osobowe będą na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych, przetwarzane także przez podmioty zewnętrzne w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla realizacji usług i sprzedaży Produktów oferowanych na Sklepu Internetowego, w tym w szczególności:
 3. dostawcom usług IT
 4. podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 5. Podwykonawcy tzn. spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Granicznej 46
  93-428 w Łodzi, która magazynuje produkty oferowane w Sklepie Internetowym oraz koordynuje ich wysyłkę przed Podmiot realizujący wysyłkę;
 6. podmiotom realizującym wysyłkę tzn. firmom kurierskim;
 7. podmiot realizujący płatność – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) będący zewnętrznym w stosunku do Sprzedawcy podmiotem, pośredniczącym przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową;
 8. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 
 9. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 11. Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 25.05.2018 r.