Polityka dostaw

§1 Realizacja zamówienia

1.1. Zamówienie trafia do realizacji po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia wykonania transakcji od Podmiotu realizującego płatność, o czym Klient jest informowany drogą mailową. W przypadku Towarów, Sprzedawca niezwłocznie informuje Podwykonawcę o szczegółach zamówienia niezbędnych do koordynacji wysyłki zamówienia.

1.2. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminu otrzymania potwierdzenia wykonania transakcji od Podmiotu realizującego płatność.

1.3. W przypadku braku zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca może:

a. w zależności od sytuacji zaproponować Klientowi:

(i) anulowanie całości zamówienia (w takiej sytuacji Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

(ii) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w takiej sytuacji zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo

(iii) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w takiej sytuacji realizacja składających się na zamówienie Produktów zostanie dokonane w różnych terminach).

b. odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry - Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia wysłania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy.

Zasady realizacji zamówień Towarów:

1.4. Zamówienia realizowane są wyłącznie w Dni Robocze, w godzinach 9:00 – 15:00.

1.5. Czas realizacji zamówienia wskazany przez Sklep Internetowy jest sumą czasu skompletowania Towarów przez Podwykonawcę, przekazania ich do wysyłki i transportu za pośrednictwem Podmiotu realizującego przesyłkę. Liczony jest on od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy i wynosi od 3 do 7 Dni Roboczych.

1.6. Towar jest wysyłany przez Podwykonawcę za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

1.7. Zamówienie zostanie dostarczone pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym. Wszelkie  zmiany w zakresie adresu dostawy dokonane przez Klienta po wysłaniu zamówienia (błędny adres, nieodebranie przesyłki w terminie itp.) dokonywane będą na koszt Klienta. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

Zasady realizacji zamówień Kodów Dostępu:

1.8. Klient uzyskuje Kod Dostępu drogą mailową w ciągu 48 godzin po potwierdzeniu zrealizowania płatności przez Podmiot realizujący płatność. Kody Dostępu wysyłane są na adres e-mail, który Klient podał w formularzu rejestracji. Realizacja Kodów Dostępu następuję na Portalu Bilingual Future, a nie w Sklepie Internetowym, gdzie dokonuje się wyłącznie ich zakupów.

1.9. Po upływie przewidywanego czasu na dostarczenie zamówionego Kodu Dostępu uprasza się o sprawdzenie folderu SPAM na koncie e-mail Klienta. W przypadku stwierdzenia braku wiadomości z zamówionym Kodem Dostępu prosimy o kontakt ze Sklepem Internetowym pod adresem e-mail: shop@yellowhouseenglish.com.